+45 22 91 15 27 jacob.strunge@trophyart.dk

Salgs-og leveringsbetingelser

Version 1.0 af Maj 2016

1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Konservatorfirmaet Trophy Art v/ Jacob Strunge, CVR-nr. 26217466, Varregårdvej 10, Veerst, 6600 Vejen, tlf. +45 22911527, e-mail: jacob.strunge@trophyart.dk (herefter ”Sælger”) leverancer til køber.

Al korrespondance mellem parterne foregår pr. mail, medmindre andet er aftalt.

2. Tilbud og ordrebekræftelse

Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 7 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks.

Ved modtagelsen af ordrebekræftelse har køber 14 dage til at fremkomme med ændringer til ordren. Fremkommer der ikke ændringer inden for fristen vil arbejdet blive udført som aftalt.

3. Priser

Alle priser angives i danske kroner inkl. moms, told, skatter og andre afgifter. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, samt moms- og afgiftsændringer.

I prisen er fragtomkostninger ikke medtaget, da Køber selv skal stå for fragt, jf. pkt. 6.

4. Betaling

Depositumfaktura fremsendes og opkræves umiddelbart efter kundens modtagelse af ordrebekræftelsen. Restbeløbet betales ved afhentning. Sælger påbegynder ikke ordren, før Køber har betalt depositumfakturaen. Leveringstiden vil ved manglende betaling af depositum-faktura blive udskudt tilsvarende.

Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes rente efter renteloven. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100,00 inkl. moms.

Sælger er berettiget til at tilbageholde varen, indtil Køber har betalt restbeløbet.

5. Fortrydelsesret

Køber har ikke en fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 3. Der er tale om en vare, som er fremstillet efter Købers specifikationer eller som har fået et tydeligt personligt præg, hvorfor ordren ikke kan fortrydes. Køber har dog 14 dage fra modtagelse af ordrebekræftelse til at fremsætte ændringer til ordren.

6. Levering og forsendelse

Varen leveres eller forsendes ikke til Køber, medmindre andet er skriftligt aftalt. Varen skal afhentes af Køber på Sælgers adresse.

Alle forsendelser, der måtte foretages af Sælger, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for købers regning. Fragtomkostninger afholdes i disse tilfælde af Køber, ligesom forsendelsesrisikoen er hos Køber.

7. Leveringstid/afhentningsdato

Medmindre andet er aftalt, er afhentningsdatoen 6 måneder. Afhentningsdatoen oplyses estimeret med primo eller ultimo den angivende måned, men kan i enkelte tilfælde fraviges. Afhentningsdatoen oplyses mundtligt ved Købers ordreafgivelse.

Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af afhentningsdatoen med 28 kalenderdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Sælger. Sælger skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i af-hentningsdatoen.

Kan levering eller afhentning som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for Kundens regning og risiko på Trophy Arts lager. Trophy Art er berettiget til at opkræve lagerleje og andre omkostninger.

8. Risikoovergang og forsikring

Varen anses for leveret, når Køber har fået meddelelse om, at varen er færdig og klar til afhentning. Fra dette tidspunkt har Køber risikoen for varens hændelige undergang eller forringelse.

Sælger har tegnet en forsikring, der dækker kr. 10.000,00 pr. trofæ. Køber opfordres til at tegne en selvstændig forsikring for tilfælde af undergang, forringelse, tyveri eller hærværk.

Det indleverede trofæ o.l. er typisk dækket under kundens egen indboforsikring 12 måneder fra indleveringsdato. Det er dog kundens eget ansvar, at trofæet er dækket af forsikring og derfor kundens pligt at tegne forsikring inden indlevering.

Henset til værdien af et trofæ bør Køber sikre sig, at Købers indboforsikring er tilstrækkelig dækkende, der hvor trofæet skal stå, hænge eller opbevares.

9. Mangler og reklamation

Ved afhentning skal Køber foretage en undersøgelse af varen for eventuelle mangler. Vil Køber påberåbe sig en mangel, skal Køber give Sælger meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at Køberen har opdaget manglen. I modsat fald taber Køber retten til at påberåbe sig manglen.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe/mangelfuld vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller Køber vil få et passende afslag i købesummen. Ved afhjælpning skal Køber sørge for returnering og afholde omkostningerne herved. Køber bærer ligeledes risikoen

Har Køber ikke inden 2 år efter afhentningsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Sælger, kan Køber ikke senere gøre den gældende. Forandring af eller indgreb i varen uden Sælgers samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

Købelovens regler gælder mellem parterne.

10. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejen-domsretten til det solgte, indtil hele købesummen og evt. de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af Sælger på Køberens veg-ne, er betalt af Køber, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgs-genstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod Sælgers ejendoms-forbehold.

11. Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 10.000,00 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

Erstatningsansvarsbegrænsningen er kun gældende for skader og beløb som ikke er dækket af erhvervs- og produktansvarsforsikring.

12. Force majeure

Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), hærværk, tyveri, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, pandemi eller lignende, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante underleverandører.

 

13. PRODUKTANSVAR

For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol, som behandler sagen.

14. Klageadgang, tvister, lovvalg og værneting

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til vores hovedmail gud-run@trophyart.dk. Med henvisning til Lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven), kan forbrugere fra 1. oktober 2015 indbringe klager vedrørende tvister med Sælger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby www.forbrug.dk Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet eller et andet relevant og godkendt ankenævn. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed eller ved et klagenævn, skal afgøres ved Byretten i Esbjerg under anvendelse af dansk ret, herunder Den Internationale Købelov (CISG). Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, finder dog ikke anvendelse.

Share This